Schenken en nalaten

Door te schenken of na te laten aan Luchtvaartmuseum Aviodrome doet u een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het museum en haar doelstelling om de verhalen van de Nederlands historische luchtvaar te vertellen.

Het is mogelijk om objecten of gelden te schenken aan Stichting Collectie Aviodrome. Alle giften, groot of klein, zijn zeer welkom.

Schenken van objecten 

Aviodrome neemt dankbaar objecten gerelateerd aan de (Nederlands) historische luchtvaart als schenking aan. Kleine objecten kunt u afgeven bij de receptie van het museum, waar wij een schenkingsovereenkomst zullen opmaken.

Wilt u grote objecten, nalatenschappen of volledige verzamelingen schenken aan Aviodrome, dan kan u contact opnemen met onze afdeling Collectiebeheer om te kijken of uw objecten aan de collectie kunnen worden toegevoegd (maak een afspraak via collectiebeheer@aviodrome.nl).

Schenken van vermogen 

Schenken van vermogen kan eenmalig of periodiek door over te maken naar de bankrekening van Stichting Collectie Aviodrome.
NL60 ABNA 0599127449 t.n.v. Stichting Collectie Aviodrome
ANBI | RSIN: 852303385

De Stichting Collectie Aviodrome is aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan de stichting van de inkomstenbelasting af te trekken tot wel 125% van de hoogte van uw schenking.

Eenmalige schenkingen kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Zie voor meer informatie hierover Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar?

Bij een periodieke gift van ten minste vijf jaar biedt de belastingdienst u nog eens extra voordelen. Dat kan via een notariële akte of door samen met Aviodrome een overeenkomst op te stellen. Zie voor meer informatie: Periodieke giften en gewone giften – wat is precies het verschil? Hoe dit voor uw situatie exact uitwerkt, kunt u het beste bespreken met uw belastingadviseur.

Doelbestemming

Wanneer u als schenker vermogen wil schenken bestaat de mogelijkheid om hier een doelbestemming aan te koppelen. Bijvoorbeeld aan de restauratie van een van onze (luchtwaardige) toestellen, de ontwikkeling van een educatief programma, de aanschaf van een collectiestuk of … dit naar inzicht van de schenker. Hierover gaan we graag met u in gesprek, neem hiervoor contact op met de Manager Collectie (via collectiebeheer@aviodrome.nl).

Nalatenschap

Wanneer schenker niet als doel heeft bij leven te schenken, is het ook mogelijk om Stichting Collectie Aviodrome op te nemen als legataris of (mede-)erfgenaam in het testament. Mocht dit uw wens zijn, dan kan Aviodrome u daar meer informatie over verstrekken. Uiteindelijk dient u dit notarieel vast te leggen.

Een legaat is een in een testament omschreven gift, zoals een kunstwerk of vastgesteld geldbedrag dat u na uw overlijden aan Aviodrome nalaat. Het legaat wordt uit de erfenis gehaald, en daarna wordt het resterende deel van de erfenis verdeeld over de erfgenamen. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een percentage van de erfenis, in plaats van een vastgesteld bedrag. Dit om te voorkomen dat het legaat bij overlijden uit de pas loopt ten opzichte van de omvang van de erfenis.

Het is ook mogelijk om Aviodrome op te nemen als (mede)erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en goede doelen. Als Aviodrome als mede-erfgenaam wordt benoemd, dan bepaalt u zelf hoe zijn/haar nalatenschap wordt verdeeld tussen alle erfgenamen. Bijvoorbeeld dat iedere erfgenaam een bepaald percentage ontvangt.

Beheer van gelden 

De gelden van Stichting Collectie Aviodrome worden beheerd door het stichtingsbestuur dat onafhankelijk is ten opzichte van de exploitatiemaatschappij. Toekennen van gelden worden in bestuursvergaderingen bij meerderheid van stemmen beslist. Meer informatie over de stichting, waaronder de jaarstukken vindt u hier.