Parkreglement

Om een dagje Aviodrome voor iedereen plezierig te maken.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Zodra men Aviodrome betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Aviodrome gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Aviodrome zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘Aviodrome’ en ‘het museum’ worden in dit reglement tevens begrepen de horeca- gelegenheden, het theater, het buitenterrein, het parkeerterrein en de
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Aviodrome te waarborgen.

Artikel 2. Toegang en verblijf

 1. Enkel met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het museum, via de daarvoor bestemde toegangspoorten. Dit entreebewijs moet ook in het museum op verzoek worden getoond.
 2. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. Aviodrome is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
 3. Het entreebewijs geeft geen recht op deelname aan rondvluchten en dergelijke. Voor deze rondvluchten dient de bezoeker te beschikken over een separaat toegangsbewijs van het bedrijf dat de rondvluchten verzorgt. Voor informatie over de rondvluchten en aankoop van de toegangsbewijzen, zie de link van het bedrijf dat deze rondvluchten verzorgt op www.aviodrome.nl. Bezoekers welke deelnemen aan de rondvluchten dienen tevens te beschikken over een geldig entreebewijs van Aviodrome.
 4. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het museum uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 5. Aviodrome is bevoegd (een) gedeelte(n) van het museum te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 6. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het museum. Voor hulphonden geldt een uitzondering, deze zijn wél toegestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
 7. Het is niet toegestaan zich in het museum voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Aviodrome, gelijksoortige attributen.
 8. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Er is sprake van betaald parkeren, parkeermunten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.
 9. Men dient achter de aanwezige hekken en overige afzettingen te blijven. Het is niet toegestaan op of over muren, omheiningen, afzettingen en overige gebouwen en voorzieningen, met uitzondering van specifieke klimtoestellen, te klimmen.
 10. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in het museum.
 12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het museum te betreden.
 13. Bezoekers dienen in het museum gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Aviodrome.
 14. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Aviodrome is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.
 15. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Aviodrome is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de General Manager is verkregen.

Artikel 3. Beeld- en/of geluidsopnames

 1. Aviodrome kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en haar bezoekers. Aviodrome en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Aviodrome en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aviodrome en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor het gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoekers geen vergoeding verschuldigd. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 2. Het is niet toegestaan op het museum geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Aviodrome is verkregen.

Artikel 4. Rondvluchten

 1. Aviodrome stelt delen van het museum beschikbaar aan derden voor het verzorgen van rondvluchten en dergelijke. Door aankoop van een specifiek toegangsbewijs bij het bedrijf dat de rondvluchten verzorgt, gaat de bezoeker een afzonderlijke overeenkomst aan met dit bedrijf.
 2. Het bedrijf dat de rondvluchten verzorgt is niet gelieerd aan Aviodrome en geldt niet als ondergeschikte of hulppersoon van Aviodrome en/of het concern waarvan Aviodrome deel uit maakt.

Artikel 5. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Aviodrome is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het museum verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Aviodrome tot enige vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.
 2. Binnen Aviodrome is het niet toegestaan:
 • attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
 • te barbecueën of open vuur te hebben;
 • wapens of andere, naar het oordeel van Aviodrome, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Aviodrome behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen.
 • verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.
 1. Aviodrome maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.
 2. Het bezoek aan Aviodrome geschiedt geheel voor eigen risico.
 3. Bij diverse attracties staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.
 4. Aviodrome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van een bezoeker ontstaan tijdens en/of ten gevolge van deelname aan een rondvlucht of vergelijkbare activiteit als omschreven in artikel 4 van dit reglement.
 5. Aviodrome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het museum (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het gebruik van de in het museum aanwezige toestellen en attracties), behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Aviodrome.
 6. Aviodrome is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 7. Voor zover Aviodrome geen beroep toekomt op de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Artikel 6. Aanvullende maatregelen corona

Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.

 •  Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Je bent welkom als jij en je huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap.
 • Voor bezoekers vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in alle binnenruimtes, zoals de expositie, het Schipholgebouw, filmtheater, de Boeing 747 en de T2 Hangar.
 • Je moet vooraf in het bezit zijn van een geldige online reservering of ticket voor de dag en het tijdslot (starttijd) waarop geboekt is.
 • Kom op tijd, houd je aan de starttijd, kom niet eerder, om wachtrijen te voorkomen.
 • Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken.
 • Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer.
 • Je kunt in het museum alleen betalen met pin of contactloos (met mobiel).
 • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap;
 • Volg altijd de hygiënemaatregelen;
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum;
 • Aviodrome behoudt het recht om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand;
 • Bezoekers die zich niet houden aan dit protocol worden verzocht hun bezoek te beëindigen.
 • Neem voor kinderen zelf een potlood of pen mee om de speurtocht tijdens het bezoek in te vullen.

Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om het volgende

 • Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest, etc. Was je handen als volgt:
  – 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer.
  – Gooi papier daarna weg in een afvalbak.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1.5 meter afstand van anderen.

Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts? Blijf thuis!
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis. Dit geldt ook voor huisgenoten.

Het niet naleven van bovengenoemde maatregelen kan leiden tot weigering of verwijdering uit het museum. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. 

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Aviodrome!
Management en medewerkers Aviodrome

Heb je vragen over jouw bezoek aan Aviodrome? Lees hier onze veelgestelde vragen rondom het coronavirus.