Parkreglement

Om een dagje Aviodrome voor iedereen plezierig te maken.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Zodra men Aviodrome betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Aviodrome gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Aviodrome zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘Aviodrome’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, het theater, het parkeerterrein en de fietsenstalling.
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Aviodrome te waarborgen.

ARTIKEL 2. TOEGANG EN VERBLIJF

 1. Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs, via de daarvoor bestemde toegangspoorten.
 2. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. Aviodrome is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
 3. Het entreebewijs geeft geen recht op deelname aan rondvluchten en dergelijke. Voor deze rondvluchten dient de bezoeker te beschikken over een separaat toegangsbewijs van het bedrijf dat de rondvluchten verzorgt. Voor informatie over de rondvluchten en aankoop van de toegangsbewijzen, zie de link van het bedrijf dat deze rondvluchten verzorgt op www.aviodrome.nl. Bezoekers welke deelnemen aan de rondvluchten dienen tevens te beschikken over een geldig entreebewijs van Aviodrome.
 4. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 5. Aviodrome is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 6. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park.
 7. Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
 8.  Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Er is sprake van betaald parkeren, parkeermunten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.
 9. Men dient achter de aanwezige hekken en overige afzettingen te blijven. Het is niet toegestaan op of over muren, omheiningen, afzettingen en overige gebouwen en voorzieningen, met uitzondering van specifieke klimtoestellen, te klimmen.
 10. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelfmeegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.
 12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden.
 13. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Aviodrome.
 14. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Aviodrome is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.
 15. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Aviodrome is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.
 16. Op het park is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-,foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.
 17. In Aviodrome is op de aangegeven plaatsen cameratoezicht aanwezig.

ARTIKEL 3. RONDVLUCHTEN

 1. Aviodrome stelt delen van het park beschikbaar aan derden voor het verzorgen van rondvluchten en dergelijke. Door aankoop van een specifiek toegangsbewijs bij het bedrijf dat de rondvluchten verzorgt, gaat de bezoeker een afzonderlijke overeenkomst aan met dit bedrijf.
 2. Het bedrijf dat de rondvluchten verzorgt is niet gelieerd aan Aviodrome en geldt niet als ondergeschikte of hulppersoon van Aviodrome en/of het concern waarvan Aviodrome deel uit maakt.

ARTIKEL 4. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aviodrome is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Aviodrome tot enige vergoeding is gehouden.
  Binnen Aviodrome is het niet toegestaan:

  • attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
  • te barbecueën of open vuur te hebben;
  • wapens of andere, naar het oordeel van Aviodrome,gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Aviodrome behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen.
  • verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.
 2. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 3. Het bezoek aan Aviodrome geschiedt geheel voor eigen risico.
 4. Bij diverse attracties staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.
 5. Aviodrome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van een bezoeker ontstaan tijdens en/of ten gevolge van deelname aan een rondvlucht of vergelijkbare activiteit als omschreven in artikel 3 van dit reglement.
 6. Aviodrome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het gebruik van de in het park aanwezige toestellen en attracties), behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Aviodrome.
 7. Aviodrome is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover Aviodrome geen beroep toekomt op de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor  het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
 8. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Aviodrome en/of schade toebrengen aan bezittingen van Aviodrome worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

ARTIKEL 5. KLACHTEN

Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Aviodrome om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van een klachtenformulier, teverkrijgen bij de receptie.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Aviodrome!

Management en medewerkers Aviodrome